Dasar Privasi

DASAR PRIVASI

1. PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Dasar Privasi ini dikeluarkan untuk semua pelanggan / calon pelanggan kami yang dihargai, sesuai dengan kehendak Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Kami melayan dan melihat data peribadi anda dengan serius. Sepanjang urusan anda dengan Sarawak Information Systems Sendirian Berhad dan semua anak syarikatnya, seperti yang ditentukan dalam Akta Syarikat 2016 (selanjutnya disebut secara kolektif sebagai "kami" atau "SAINS"), Kami akan meminta anda memberikan data dan maklumat mengenai diri anda ("Data Peribadi") untuk membolehkan kami melakukan transaksi perniagaan dengan anda atau menyampaikan pemberitahuan, perkhidmatan dan / atau produk berkaitan dengan perniagaan kami. Ini adalah relevan sehubungan dengan proses perniagaan, pelaksanaan, termasuk pengiriman pemberitahuan, layanan dan / atau produk, pengurusan hubungan pelanggan, tujuan perencanaan sehubungan dengan produk masa depan, pelancaran produk baru dan acara termasuk acara promosi dengan syarikat gabungan dan rakan perniagaan kami dalam penawaran produk kami.

2. JENIS DATA PERIBADI

Data Peribadi mungkin tertakluk pada perlindungan data, privasi dan undang-undang lain yang serupa dan mungkin termasuk maklumat mengenai nama, usia, nombor kad pengenalan, nombor pasport, alamat, jantina, tarikh lahir, status perkahwinan, pekerjaan, maklumat kewangan, maklumat hubungan, alamat e-mel, majikan, bangsa, etnik, asal dan kewarganegaraan.

3. KEWAJIPAN ATAU SECARA SUKARELA MEMBEKAL DATA PERIBADI

Data Peribadi yang diberikan mungkin disediakan oleh anda secara sukarela; namun, untuk memenuhi syarat tertentu untuk menggunakan perkhidmatan dan / atau produk kami, maklumat Data Peribadi anda mungkin perlu disediakan sebelum perkhidmatan dan / atau proses penjualan dapat diselesaikan.

4. KESAN AKIBAT KEGAGALAN MEMBEKAL DATA PERIBADI

Kegagalan membekalkan Data Peribadi tersebut akan: -

 • Menyebabkan kami tidak dapat memproses permohonan anda untuk perkhidmatan dan / atau produk yang diminta;
 • Menyebabkan kami tidak dapat memberi anda notis, perkhidmatan dan / atau produk yang diminta;
 • Mempengaruhi kemampuan anda untuk membuat perjanjian yang diperlukan berkaitan dengan pembelian produk kami dan / atau penggunaan perkhidmatan kami; dan
 • Menjejaskan keupayaan anda untuk membuat apa-apa perjanjian yang perlu berhubung dengan pembelian produk dan / atau menggunakan perkhidmatan kami; dan
 • Menyebabkan kami tidak dapat menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan, promosi, acara dan / atau pelancaran terbaru kami.

 

5. TUJUAN MENGUMPUL DATA PERIBADI

Data Peribadi yang anda berikan akan dikumpul, diguna dan diproses oleh kami untuk tujuan berikut:-

 • Untuk menyampaikan perkhidmatan atau produk kami kepada anda.
 • Untuk menyampaikan notis pemberitahuan dan / atau bahan seperti artikel, penulisan mengenai perkhidmatan atau produk kami, maklumat, perincian mengenai acara, seminar, dan persidangan kami.
 • Untuk membolehkan anda menggunakan perkhidmatan dan / atau membeli produk daripada kami.
  • Untuk memudahkan pengurusan hubungan pelanggan.
  • Untuk digunakan bagi tujuan yang disediakan secara khusus dalam perkhidmatan atau produk tertentu yang ditawarkan oleh kami.
 • Untuk menjalankan pemasaran dan aktiviti-aktiviti pemprofilan pelanggan berkaitan dengan perkhidmatan dan / atau produk kami.
 • Untuk melakukan penilaian kredit dan pemeriksaan latar belakang yang lain kepada pelanggan yang mungkin kami anggap perlu atau sesuai.
 • Untuk mengemaskini rekod dalaman kami.
 • Untuk mengumpul pembayaran tertunggak.
 • Untuk menyediakan perkhidmatan khidmat pelanggan.
 • Untuk memenuhi keperluan undang-undang atau peraturan dalam penyediaan perkhidmatan dan produk kami dan untuk membuat pendedahan di bawah keperluan undang-undang, peraturan, arahan, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan, pekeliling, kod yang terpakai kepada kami atau mana-mana ahli syarikat kami.
 • Untuk memenuhi tujuan yang berkaitan dengan perkara di atas (termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelidikan, penanda aras, analisis statistik dan tinjauan kepuasan pelanggan).

 

6. PENDEDAHAN

Data Peribadi yang diberikan kepada kami secara amnya akan dirahsiakan tetapi anda dengan ini memberikan persetujuan dan memberi kebenaran kepada kami untuk memberikan atau mendedahkan Data Peribadi anda kepada kategori pihak berikut:-

 • Mana-mana orang yang kami terpaksa atau diminta untuk melakukannya di bawah undang-undang atau sebagai tindak balas kepada agensi yang berwibawa atau agensi kerajaan;
 • Mana-mana syarikat dan anak syarikat kami yang berkaitan termasuk syarikat yang ditubuhkan pada masa akan datang;
 • Rakan niaga kami yang menyediakan perkhidmatan atau produk berkaitan SAINS;
 • Agensi kerajaan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;
 • Juruaudit, perunding, peguam, penasihat profesional, juruaudit luaran dan institusi kewangan kami;
 • Sub-kontraktor kami atau penyedia perkhidmatan atau produk pihak ketiga sebagaimana yang ditentukan perlu atau sesuai.

7. KESELAMATAN

Kami akan menyimpan dan memproses data anda dengan selamat. Kami berusaha, jika dapat dilaksanakan, untuk melaksanakan perlindungan dan prosedur pentadbiran dan keselamatan yang sesuai selaras dengan undang-undang dan peraturan yang diguna pakai untuk menghalang pemprosesan Data Peribadi anda yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang dan kerugian akibat kemalangan atau pemusnahan, atau kerosakan kepada Data Peribadi anda.

8. PEMINDAHAN DAN PERKONGSIAN DATA PERIBADI

Sekiranya kami menganggapnya perlu atau sesuai bagi tujuan penyimpanan data atau pemprosesan atau menyediakan apa-apa perkhidmatan atau produk bagi pihak kami kepada anda, kami boleh memindahkan Data Peribadi anda kepada ahli lain dalam syarikat kami atau pembekal pihak ketiga perkhidmatan atau produk di dalam atau di luar negara di mana kita ditubuhkan, dalam keadaan kerahsiaan dan tahap keselamatan yang sama.

9. PENGEKALAN DATA PERIBADI

Data Peribadi yang diberikan oleh anda akan disimpan selagi tujuan pengumpulan data berterusan; data kemudian dimusnahkan melainkan penyimpanan lebih lanjut diperlukan untuk memenuhi tempoh pengekalan yang lebih lama untuk memenuhi keperluan undang-undang, peraturan atau perakaunan atau untuk melindungi kepentingan SAINS.

 

10. PAUTAN KE LAMAN LAIN

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web dan halaman lain. Dengan mengaktifkan pautan, misalnya, dengan mengklik pada sepanduk pengiklan, anda meninggalkan laman web kami. Kami tiada kawalan ke atas Data Peribadi atau maklumat lain yang anda berikan kepada mana-mana entiti setelah anda meninggalkan laman web kami.

11. HAK AKSES DAN PEMBETULAN ANDA

Anda boleh meminta akses ke Data Peribadi anda dan / atau membetulkan Data Peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini. Sebarang permintaan tersebut berkaitan dengan Data Peribadi anda boleh ditujukan kepada Pegawai Risiko kami di + (60) 82-266 266 atau di sainspdp@sains.com.my.

Sekiranya anda tidak menyetujui penggunaan Data Peribadi anda untuk tujuan lain selain daripada tujuan maklumat anda diberikan kepada kami, anda boleh memaklumkan perkara ini kepada kami dengan menulis kepada:

Risk Officer,
Sarawak Information Systems Sendirian Berhad,
#LG 12, Lower Ground Floor, Mall 2,
CityOne Megamall, Jalan Song,
93350 Kuching, Sarawak
Tel: + (60)82 - 266 266 
Fax: + (60)82 - 266 255

 

Kami akan berusaha sedaya upaya untuk memenuhi permintaan anda. Sekiranya kami tidak menerima sebarang notis bertulis daripada anda dalam masa tiga puluh (30) hari dari pemberitahuan notis kami, kami akan menganggap bahawa anda telah menyetujui penggunaan Data Peribadi anda sesuai dengan notis ini. Walau bagaimanapun, yakinlah bahawa anda akan dapat untuk menamatkan kelulusan ini pada bila-bila masa.

12. PERUBAHAN KEPADA NOTIS

Kami mungkin mengubah Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Sila semak Dasar Privasi dari semasa ke semasa bagi mengetahui versi terkini yang terpakai untuk semua pengguna laman web kami.